CONTACT

Fotografia mea
Sindicatul "EL PROMETEU"
Presedinte - AUREL AXINE Mobil: 0763.644.817 - Tel/Fax: 0231.53.10.21. E-maill: sindicatulelprometeu@yahoo.com Adresa:MUN. BOTOSANI, STR. MARCHIAN NR.5 (CASA DE CULTURĂ A SINDICATELOR) ETAJ 2, CAMERA 13 - JUD. BOTOSANI ***Sindicat AFILIAT LA CONFEDERATIA NAŢIONALĂ SINDICALA “CARTEL ALFA”
Vizualizați profilul meu complet
marți, 3 ianuarie 2012

STAUTUTL SINDICATULUI "EL PROMETEU"


CAPITOLUL 1.             DENUMIREA, SEDIUL SI SIGLA

Art.1. Denumirea sindicatului este Sindicatul  “El Prometeu” .

Art.2.    Sediul Sindicatului  “El Prometeu” este în mun. Botoşani, str. Marchian nr.5 (Casa de Cultură a Sindicatelor), et. 2, cam. 13, judeţul Botoşani.

Art.3.    Sigla Sindicatului  “El Prometeu” este prevazuta in anexa 1 la prezentul statut. Modificarea siglei este de competenţa Biroului Executiv.

CAPITOLUL 2. PRINCIPII DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

Art.4.    Sindicatul  “El Prometeu”  este constituit ca organizatie sindicala cu personalitate juridica, independenta fata de autoritatile publice, de patronate si de partidele politice, afiliata la Confederatia Nationala Sindicala “Cartel ALFA”

Art.5.    (1) Sindicatul  “El Prometeu”  reuneste pe baza liberului consimtamant, in limitele prevederilor prezentului Statut si ale celorlalte reglementari ale sindicatului, salariati, personal contractual si functionari publici, din cadrul Serviciilor Voluntare/Private pentru Situatii de Urgenta, dar si din alte structuri si celule pentru situatii de urgenta, inclusiv Protectie civila, indiferent de forma de proprietate si de subordonare a respectivelor structuri, salariaţi din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale şi al serviciilor/instituţiilor subordonate acestora,  salariati cu contract de munca ai sindicatului sau ai altei structuri din care face parte Sindicatul  “El Prometeu” .
(2) Din cadrul Sindicatul  “El Prometeu” fac parte, pe baza liberului consimtamant, in limitele prevederilor prezentului statut si ale celorlalte reglementari ale sindicatului, si salariati, personal contractual si functionari publici, ale caror contracte de munca, respectiv raporturi de serviciu, sunt suspendate, indiferent de motivul suspendarii, fostii salariati care la data incetarii raporturilor de munca aveau calitatea de membri ai Sindicatului  “El Prometeu” , precum si alte persoane, in conditii in care legislatia in vigoare nu contine dispozitii contrare.
(3) In sensul prezentului Statut, prin expresia “reglementari ale sindicatului” (sau “reglementari proprii”) se intelege totalitatea prevederilor cuprinse in Statutul sindicatului, Regulamentul de organizare si functionare, regulamentele organelor de conducere, hotararile si deciziile acestora.

Art.6. Sindicatul  “El Prometeu”  functioneaza pe baza Statutului si a celorlalte reglementari proprii, a hotararilor judecatoresti de modificare si / sau completare a Statutului sau a organelor de conducere, fara ca prin aceasta sa fie incalcate prevederi exprese ale legislatiei in vigoare.

Art.7. Sindicatul  “El Prometeu” are dreptul de a-si elabora reglementari proprii, de a-si alege liber reprezentantii, de a-si organiza gestiunea si activitatea, de a-si formula programe proprii de actiune, pe baza deciziilor organelor sale de conducere si/sau al votului liber exprimat.

Art.8. Membrii alesi in organele de conducere ale Sindicatul  “El Prometeu” , care lucreaza nemijlocit in unitate in calitate de salariat, beneficiaza de reducerea programului lunar in conformitate cu prevederile Acordului/Contractului Colectiv aplicabil si ale legislatiei in vigoare.

Art.9. Principiile de baza ale organizarii si functionarii Sindicatului  “El Prometeu”  sunt:
a)       unitatea de actiune sindicala;
b)      solidaritatea;
c)       democratia;
d)      exprimarea libera si respectul opiniilor;
e)      respectarea normelor interne si internationale la care Romania este parte;
f)         respectarea reglementarilor proprii.

Art.10. Sindicatul  “El Prometeu”  se poate dizolva prin Hotararea Adunarii Generale legal constituita, conform prevederilor prezentului Statut, prin votul a ¾ din participantii cu drept de vot. In cazul aprobarii dizolvarii, Adunarea Generala legal constituita se transforma in Adunare de Dizolvare.

CAPITOLUL 3. SCOP, OBIECTIVE SI MIJLOACE DE ACTIUNE

Art.11. Scopul principal al activitatii Sindicatului “El Prometeu”  este apararea si promovarea intereselor profesionale, economice, sociale, culturale, sportive si turistice ale membrilor sai, a demnitatii si drepturilor acestora, prevazute in legislatia nationala, pactele, tratatele si conventiile internationale la care Romania este parte, in contractele colective si individuale de munca, respectiv in acordurile colective si raporturile de serviciu.

Art.12. Pentru realizarea acestui scop, Sindicatul “El Prometeu”  isi va stabili obiective operationale si va actiona prin urmatoarele mijloace specifice:
a)       sesizarea, petitia, protestul scris, memoriul;
b)      negocierea, medierea, concilierea;
c)       intrunirea, pichetul de protest, mitingul,  marsul, demonstratia;
d)      greva;
e)      cereri (actiuni) depuse la instanta judecatoreasca competenta;
f)         orice alte mijloace specifice prevazute in legislatia nationala, pactele, tratatele si conventiile internationale la care Romania este parte precum si in acordurile / contractele colective aplicabile.

Art.13. Sindicatul  “El Prometeu”  va apara demnitatea, interesele si drepturile membrilor sai ce decurg din legislatia muncii si din prevederile Acordului/Contractului Colectiv aplicabil in fata organelor de jurisdictie, a instantelor judecatoresti, a autoritatilor publice si a altor organisme si institutii, prin reprezentantul legal sau imputernicitul/imputernicitii acestuia, precum si prin aparatori proprii sau alesi. Desemnarea aparatorilor se va face prin Decizia Presedintelui  Sindicatului  “El Prometeu”  .

Art.14. Sindicatul  “El Prometeu”  poate contacta reprezentanti ai altor organizatii, uniuni,  federatii si confederatii sindicale sau specialisti in diverse domenii, in scopul consultarii, angajarii sau contractarii de asistenta de specialitate, cu respectarea legislatiei si a reglementarilor proprii, atat pentru reprezentarea intereselor si/sau asistarea in timpul desfasurarii mijloacelor specifice prevazute la art. 12 din Statut, cat si pentru acordarea de consultanta de specialitate in domeniul financiar-contabil, juridic, economic, relatiilor de munca, tehnic, management, marketing, publicitate, comunicare etc.

Art.15. Membrii organelor de conducere ale Sindicatului  “El Prometeu”  , persoanele prevazute la art.13 si 14 din prezentul Statut, precum si personalul angajat in cadrul sindicatului sau al eventualelor unitati economico-sociale subordinate acestuia pot fi salarizati din fondurile sindicatului, potrivit reglementarilor sindicatului.

CAPITOLUL 4. DREPTURILE SI INDATORIRILE SINDICATULUI

Art.16. In conditiile prevazute de reglementarile proprii, Sindicatul  “El Prometeu”  are urmatoarele drepturi:
a)       sa-si elaboreze propriul Statut;
b)      sa-si elaboreze propriile regulamente si acte de decizie;
c)       sa-si aleaga liber reprezentantii;
d)      sa-si elaboreze programe proprii de actiune;
e)      sa-si organizeze activitatea si gestiunea;
f)         sa obtina credite, in conditiile prevazute de lege;
g)      sa adreseze autoritatilor publice propuneri de acte normative in domeniile de interes sindical;
h)       sa fie consultat la nivel de unitate, prin reprezentanti alesi, numiti sau delegati, la elaborarea actelor decizionale privind raporturile de munca, contractele/acordurile colective de munca/serviciu, protectie sociala, activitatea sindicala etc;
i)         sa reprezinte interesele membrilor de sindicat;
j)         sa primeasca toate informatiile necesare in vederea negocierii acordurilor/contractelor colective;
k)       sa se afilieze la uniuni, aliante, federatii si confederatii sindicale;
l)         sa beneficieze de protectia legii contra orcaror forme de conditionare, constrangere sau limitare a exercitarii drepturilor sale;
m)     sa dobandeasca, in conditiile legii, cu titlu gratuit sau oneros, orice fel de bunuri mobile si imobile;
n)       sa constituie fonduri proprii pentru ajutorarea, recompensarea si premierea membrilor sai;
o)      sa sprijine material pe membrii sai, sa organizeze sau sa sustina financiar actiuni cu scopul cresterii randamentului, a nivelului de pregatire si a performantelor lor profesionale sau sindicale;
p)      sa organizeze si sa sprijine material si financiar activitati sportive, culturale, artistice, educative, turistice si de divertisment;
q)      sa-si constituie sau sa participe la constituirea, functionarea sau administrarea unei case de ajutor sau unei unitati economico-sociale;
r)        sa utilizeze fonduri proprii pentru tiparirea si editarea de publicatii, pliante, brosuri, afise proprii, pagini web, cu scopul dezvoltarii sistemului informational si a comunicarii in cadrul organizatiei si pentru apararea intereselor membrilor sai;
s)       sa initieze si sa participe la elaborarea/implementarea de proiecte in interesul membrilor de sindicat;
t)         sa organizeze si sa sustina material si financiar actiuni de promovare a imaginii sale;
u)       alte drepturi mentionate de prezentul Statut, de legislatia nationala, pactele, tratatele si conventiile internationale la care Romania este parte, precum si acordurile/contractele aplicabile.

Art.17. Sindicatul  “El Prometeu”  are urmatoarele indatoriri:

a)       sa apere si sa promoveze demnitatea, drepturile si interesele profesionale, economice, culturale si sportive ale membrilor sai;
b)      sa negocieze si sa urmareasca aplicarea acordurilor / contractelor colective aplicabile si a prevederilor legale in vigoare;
c)       sa restabileasca drepturile legale ale membrilor in toate cazurile in care constata ca acestea au fost incalcate prin abuzuri, acte ilegale sau netemeinice; sa sesizeze organele de cercetare penala in toate cazurile in care constata limitarea, constrangerea sau conditionarea, sub orice forma, a activitatii sindicale;
d)      sa inainteze instantei de judecata competente cereri de solutionare a conflictelor de munca, in numele sindicatului si a membrilor sai;
e)      sa urmareasca imbunatatirea conditiilor de munca ale membrilor sai;
f)         sa participle, prin reprezentanti delegati, la discutarea problemelor de interes profesional, economic, social sau cultural ce vor avea loc in structurile de conducere din cadrul institutiilor, unitatilor sau organizatiilor din care fac parte membrii sai;
g)      sa tina evidenta numarului de membri, a incasarilor si cheltuielilor;
h)       sa initieze, sa faciliteze si sa sprijine intalniri cu reprezentanti ai administratiei, patronatelor, autoritatilor publice, etc. in scopul apararii drepturilor membrilor sai;
i)         sa sprijine moral si material pe membrii sai, in conditiile prevazute de reglementarile proprii.

CAPITOLUL 5. DOBANDIREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CALITATII DE MEMBRU

DOBANDIREA

Art.18.  (1) Pot fi membri ai Sindicatului  “El Prometeu”  persoanele care se incadreaza in una din situatiile prevazute la art. 5 din prezentul Statut, indiferent de profesie, functie, varsta, nationalitate, sex, convingeri politice sau religioase, care respecta prevederile legislatiei in vigoare si reglementarile sindicatului.

            (2) Din cadrul Sindicatului  “El Prometeu”  pot face parte si alte persoane cu respectarea legislatiei in vigoare si a reglementarilor sindicatului.

            (3) Dobandirea calitatii de membru se face pe baza completarii unei adeziuni, sub conditia validarii acesteia de catre Biroul Permanent, conform reglementarilor sindicatului.

            (4) Nu dobandeste calitatea de membru al Sindicatului   “El Prometeu” persoana a carei adeziune nu a fost validata de Biroul Permanent, in conditiile aliniatului precedent.

SUSPENDAREA

Art.19.  (1) Biroul Executiv al Sindicatului   “El Prometeu”  poate aproba, la propunerea Presedintelui sau a Biroului Permanent, prin votul a 2/3 din membrii sai cu drept de vot, suspendarea calitatii de membru de sindicat pentru o perioada de maximum 6 luni in cazul in care se constata incalcarea prevederilor reglementarilor sindicatului.

            (2) Este suspendata calitatea de membru de sindicat a persoanelor care indeplinesc functii de conducere definitive in cadrul administratiei sau patronatului, de la caz la caz. Biroul Executiv poate aproba intreruperea perioadei de suspendare prin votul favorabil a 2/3 din membrii sai cu drept de vot. In acest caz votul membrilor Biroului Executiv este secret, iar rezultatul votului se comunica sub forma “admis” sau “respins” oricarui membru de sindicat interesat.

            (3) La expirarea perioadei de suspendare a calitatii de membru, Biroul Executiv va analiza si aproba, prin votul a 2/3 din membrii sai cu drept de vot, mentinerea sau incetarea calitatii de membru de sindicat.

            (4) Pe perioada suspendarii calitatii de membru de sindicat, persoana in cauza isi pastreaza drepturile si indatoririle stabilite prin reglementarile sindicatului, in concordanta cu prevederile legale.

INCETAREA

Art.20. Membrii de sindicat pierd aceasta calitate in urmatoarele cazuri:
1)       retragerea, prin completarea unei cereri-tip conform modelului aprobat de Biroul Permanent, fara a fi obligate sa prezinte motivele. Obligatiile membrilor de sindicat care au depus cerere de retragere inceteaza in luna urmatoare inregistrarii cererii.
2)       excluderea din sindicat, pe baza hotararii Biroului Executiv, la propunerea Presedintelui sau a Biroului Permanent, in urmatoarele situatii:
a)       neachitarea, fara justificare temeinica, a cotizatiei lunare stabilite prin reglementarile sindicatului;
b)      incalcarea reglementarilor sindicatului;
c)       cauzarea unui important prejudiciu material sau moral Sindicatului   “El Prometeu”.
3)       nevalidarea ca membru de sindicat, de catre Biroul Permanent, la expirarea perioadei de suspendare;
4)       dizolvarea sindicatului;
5)       interventia unei situatii de incompatibilitate cu legislatia in vigoare si reglementarile sindicatului.

Art.21.  (1) Persoanele care au pierdut calitatea de membru de sindicat in conditiilr pct. 1, 2 si 3 ale art. 20  nu pot redobandi aceasta calitate intr-un interval de 12 luni decat dupa aprobarea cu unanimitate de voturi a membrilor Biroului Permanent sau prin votul favorabil a minim 2/3 din membrii cu drept de vot ai Biroului Executiv. Dupa expirarea a minim 12 luni de la data pierderii calitatii de membru, redobandirea acesteia se face in conditiile art. 18 din prezentul Statut.

(2) Persoanele care au pierdut calitatea de membru de sindicat nu pot cere restituirea sumelor depuse drept cotizatie/contributie sau a sumelor si bunurilor donate. Toate obligatiile de natura financiara, materiala si/sau patrimoniala datorate de aceste persoane catre Sindicatul  “El Prometeu”  trebuie achitate in termen de 30 de zile de la pierderea calitatii de membru, fara a fi nevoie de notificare in acest sens.

CAPITOLUL 6. DREPTURILE SI INDATORIRILE MEMBRILOR

DREPTURILE:

Art.22. Membrii Sindicatului  “El Prometeu”  au urmatoarele drepturi:
a)       de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, in conditiile prevazute de reglementarile sindicatului;
b)      de a participa la dezbaterea tuturor problemelor in cadrul lucrarilor Adunarii Generale;
c)       de a fi informati asupra activitatii sindicatului, cu respectarea procedurilor prevazute in reglementarile sindicatului;
d)      de a se adresa, in scris,  cu cereri si propuneri organelor de conducere ale sindicatului;
e)      de a cere sprijinul sindicatului in apararea drepturilor lor si de a fi reprezentati de sindicat;
f)         de a notifica, in scris, conducerii sindicatului intentia de a-si apara individual anumite drepturi sau interese;
g)      de a beneficia de consultatie si asistenta gratuita in litigiile de munca;
h)       de a beneficia de diverse facilitati (ajutoare materiale sau financiare, bilete de odihna si tratament, reduceri sau scutiri temporare la plata cotizatiei etc.) acordate prin hotararea organelor de conducere, conform reglementarilor sindicatului;
i)         de a fi recompensati pentru activitatea sindicala, conform reglementarilor sindicatului;
j)         de a se retrage la cerere din sindicat, fara a avea obligatia de a arata motivele, cu respectarea procedurilor prevazute in reglementarile sindicatului.

INDATORIRILE:

Art.23.  (1) Membrii Sindicatului   “El Prometeu”  au urmatoarele indatoriri:
a)       de a respecta legislatia in vigoare si reglementarile sindicatului;
b)      de a achita lunar cotizatia stabilita;
c)       de a participa, ori de cate ori sunt convocati, la sedintele organizate de membrii Biroului Permanent sau de imputernicitii acestora. In cazul in care participarea nu este posibila au obligatia de a anunta si/sau motiva acest lucru.
d)      de a conlucra activ la aplicarea hotararilor organelor de conducere ale Sindicatului si de a actiona pentru realizarea scopului si obiectivelor  Sindicatului  “El Prometeu” , participand la manifestarile initiate de acesta;
e)      de a sesiza conducerea sindicatului cu privire la situatiile de care are cunostinta referitoare la incalcarea prevederilor legale sau contractuale in domeniul relatiilor de munca, daca prin acestea sunt afectate drepturi ale orcarui membru de sindicat;
f)        de a sesiza conducerea sindicatului cu privire la situatiile de care are cunostinta referitoare  la incalcarea, de catre orice membru de sindicat, a reglementarilor Sindicatului   “El Prometeu” ;
g)      de a solicita asistarea de catre reprezentantii sindicatului in toate situatiile in care trebuie sa-si exprime acordul privind modificarea contractului individual de munca (functie, durata, salariu,loc de munca, sporuri, etc), sau privind anularea/renuntarea la unele drepturi;
h)       de a respecta principiul majoritatii, disciplina si ierarhia sindicala;
i)         de a nu initia nici o actiune in numele sindicatului sau al organelor de conducere ale sindicatului, fara aprobarea Presedintelui sau Biroului Permanent;
j)         de a pastra confidentialitatea asupra dezbaterilor, opiniilor si voturilor exprimate in cadrul activitatilor sindicale fata de persoane care nu au calitatea de membru de sindicat, in conditiile in care prin aceasta s-ar aduce prejudicii sindicatului.

(2)        In cazul incalcarii obligatiilor prevazute la aliniatul precedent, membrii de sindicat pot fi sanctionati cu avertisment, suspendarea calitatii de membru sau excluderea din sindicat, conform reglementarilor sindicatului.

MANDAT PENTRU INTRODUCEREA ACTIUNILOR IN INSTANTA SI MANDAT DE REPREZENTARE

Art.24. (1) Membrii Sindicatului   “El Prometeu” , mandateaza Presedintele sindicatului, pe ceilalti membri ai Biroului Permanent şi reprezentanţii organizaţiilor sindicale la care este afiliat sindicatul de a formula actiuni in justitie pentru si in numele lor si de a-i reprezenta in fata instantelor de judecata, fara alta autorizatie sau procedura prealabila si fara necesitatea reconfirmarii periodice a mandatului, in vederea solutionarii oricaror conflicte de munca a caror solutionare nu a fost posibila pe cale amiabila.

(2) Membrii de sindicat au obligatia de a notifica, in scris, Presedintelui sindicatului intentia de a anula mandatul prevazut la aliniatul precedent, precum si intentia de renuntare la judecata in cazul unei actiuni promovata in instanta de sindicat in numele si pentru respectivul membru. Absenta notificarii scrise prealabile poate conduce la sanctionarea respectivului membreu de sindicat.

CAPITOLUL 7. ORGANELE DE CONDUCERE

Art. 25.   (1) Organele de conducere ale Sindicatului   “El Prometeu”   sunt:

a)       ADUNAREA GENERALA;
b)      BIROUL EXECUTIV;
c)       BIROUL PERMANENT;
d)      PRESEDINTELE.

(2) Organele executive de conducere prevazute la lit. b – d colaboreaza in vederea stabilirii strategiei de actiune sindicala cu CONSILIUL REPREZENTANTILOR, structura formata din liderii alesi, numiti sau desemnati ai tuturor grupelor sindicale constituite conform reglementarilor sindicatului.

(3)  Relaţiile ierarhice între membrii cu funcţii de conducere şi atribuţiile acestora sunt stabilite de Preşedintele Sindicatului “El Prometeu”.
(4) Persoanele cu funcţii de conducere în unităţile de unde provin membrii de sindicat nu pot ocupa funcţii de conducere în cadrul Sindicatului  “El Prometeu” .
(5) Persoanele care vor să ocupe o funcţie de conducere în cadrul Sindicatului  “El Prometeu”  trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-         să aibă o vechime de cel puţin o lună în sindicat la momentul depunerii candidaturii sau, de la caz la caz, al numirii în funcţie;
-         să nu fi ocupat o funcţie de conducere în unităţile de unde provin membrii de sindicat în ultimele 6 luni anterior depunerii candidaturii sau, de la caz la caz, al numirii în funcţie;

a)       ADUNAREA GENERALA

Art. 26.  Adunarea Generala este  organul suprem de conducere  al sindicatului si se intruneste in sesiune ordinara odata la 5 ani sau in sesiune extraordinara, la convocarea Presedintelui sau a Biroului Executiv, prin votul a 5 membri (2/3  din numarul sau de membri stabilit conform statutului).

Art. 27.  Adunarea Generala este legal constituita in prezenta a ½ din numarul cumulat al membrilor Biroului Executiv  si al delegatilor desemnati din cadrul fiecarei grupe sindicale, pe baza normei de reprezentare stabilita de Biroul Permanent. Criteriile, procedura de desemnare  si structura delegatiilor la Adunarea Generala se stabilesc de Biroul Permanent prin Regulamentul de Organizare si Desfasurare a Adunarii Generale, analizandu-se si propunerile Consiliului Reprezentantilor si se valideaza de Biroul Executiv.

Art.28.  La solicitarea motivata a unei grupe sindicale, Biroul Executiv poate aproba, in principiu,  o alta norma de reprezentare pentru grupa sindicala respectiva . Aceasta aprobare se anunta in timpul  desfasurarii Adunarii Generale si poate fi contestata de oricare dintre delegatii prezenti. Contestatia se supune votului Adunarii Generale care hotaraste prin vot deschis cu majoritate simpla.

Art.29. In caz de neintrunire a cvorumului statutar pentru desfasurarea lucrarilor Adunarii Generale, va fi convocata o noua adunare generala in termen de 60 de zile, cu posibilitatea modificarii Regulamentului de Organizare si Desfasurare a Adunarii Generale.

Art. 30. Adunarea Generala ia hotarari cu majoritatea simpla a delegatilor prezenti, cu exceptia cazurilor in care prezentul Statut prevede altfel.

Art.31.  Adunarea Generala are urmatoarele atributii:
a)       Alege prin vot secret, din randul membrilor care si-au depus legal candidatura, Presedintele, Presedintele Executiv si Vicepresedintii  Sindicatului  “El Prometeu” ;
b)      Alege prin vot deschis ceilalti membri ai Biroului Executiv din randul persoanelor care si-au depus candidature sau au fost propuse de Presedintele ales;
c)       Acorda mandat special Presedintelui pentru alegerea si numirea celorlalti membri ai Biroului Executiv, in conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare si Desfasurare a Adunarii Generale si ale prezentului Statut;
d)      Analizeaza si aproba rapoartele de activitate ale organelor de conducere ale sindicatului, precum si raportul financiar;
e)       Dezbate strategia sindicatului pentru perioada dintre Adunarile Generale, stabilita de Biroul Permanent, dupa analizarea propunerilor Consiliului Reprezentantilor si validate de Biroul Executiv;
f)        Acorda mandate de conducere Biroului Executiv, Biroului Permanent si Presedintelui pe perioada dintre Adunarile Generale;
g)      Acorda mandat special de conducere Presedintelui in diverse situatii.

b)      BIROUL EXECUTIV

Art.32.   (1) Biroul Executiv este ales de Adunarea Generala pentru o perioada de 4 ani si este format din 9 membri, dupa cum urmeaza:

Nr crt
Functia de conducere
Numar de posturi
Modalitatea de alegere
Observatii
1
PRESEDINTE
1
Vot secret

Biroul Permanent
2
PRIM-VICEPRESEDINTE (*)
1
Vot secret
3
SECRETAR GENERAL
1
Ales de Presedinte
4
VICEPRESEDINTI
4
Vot secret

(*) Prim-Vicepresedintele va avea, de preferinta, studii juridice     .

(2) Prin excepţie de la prevederile alineatului precedent, primul mandat al tuturor membrilor Biroului Executiv este de 3 luni de la data constituirii sindicatului

(3) Atributiile concrete ale membrilor Biroului Executiv sunt stabilite de Presedintele Sindicatului   “El Prometeu” , prin consultare cu ceilalti membri ai Biroului Executiv.

(4) Atributiile specifice functiei de Trezorier vor fi indeplinite de unul dintre membrii Biroului Executiv, desemnat de Presedintele sindicatului.

(5)  Presedintele Sindicatului   “El Prometeu” poate alege si numi, prin decizie, oricand pe durata mandatului,  persoane apte moral si profesional sa ocupe functiile corespunzatoare eventualelor posturi vacante si temporar vacante din cadrul Biroului Executiv .
Art.33. (1)  Biroul Executiv se intruneste lunar in sedinta ordinara si ori de cate ori este nevoie in sedinta extraordinara, la convocarea Presedintelui sau a Biroului Permanent, cu votul a 2/3 din membrii sai cu drept de vot.
(2)  Biroul Executiv este legal constituit in prezenta cumulativa a  2/3  din membrii Biroului Permanent si a cel putin ½ din ceilalti membri cu drept de vot .
(3) Biroul Executiv adopta hotarari cu majoritate simpla, cu exceptia cazurilor in care prin prezentul Statut nu se prevede altfel. Hotararile Biroului Permanent si deciziile Presedintelui supuse validarii Biroului Executiv nu se considera validate daca mai mult de 2/3 din membrii Biroului Executiv cu drept de vot voteaza impotriva acestora.
(4)  In cazul egalitatii de voturi in cadrul Biroului Executiv, decizia finala apartine Presedintelui.
(5)  Absenta nemotivata a unui membru al Biroului Executiv la 3 sedinte consecutive sau la 10 sedinte pe durata mandatului determina pierderea functiei de conducere in Biroul Executiv si indreptateste Presedintele Sindicatului   “El Prometeu”  sa emita decizie de constatare a incetarii calitatii de membru in Biroul Executiv, a respectivei persoane.

Art.34.  (1) Biroul Executiv are urmatoarele atributii:
a)       Actioneaza pentru indeplinirea hotararilor adoptate de Adunarea Generala;
b)      Valideaza strategia sindicatului pentru perioada dintre Adunarile Generale si programul activitatilor de perspectiva;
c)       Convoaca Adunarea Generala in sesiune extraordinara, cu respectarea prevederilor art. 26 din prezentul Statut;
d)      Valideaza Regulamentul de Organizare si Desfasurare a Adunarii Generale;
e)      Valideaza norma de reprezentare, criteriile, procedura de desemnare si structura delegatiilor la Adunarea Generala;
f)         Aproba si modifica structura grupelor sindicale, la propunerea Presedintelui sau a Biroului Permanent. Monitorizeaza si coordoneaza activitatea grupelor sindicale;
g)      Desemneaza, prin majoritate simpla, persoana care sa indeplineasca atributiile functiei de cenzor al sindicatului, daca nu s-a stabilit colaborarea cu un cenzor extern;
h)       Valideaza bugetul de venituri si cheltuieli al  Sindicatului  “El Prometeu” , bilantul contabil si contul de executie;
i)         Aproba, la propunerea Presedintelui sau a Biroului Permanent, cheltuielile din fondurile sindicatului care depasesc 30% din disponibilul banesc existent in ultima zi a lunii anterioare celei in care este angajata cheltuiala, conform reglementarilor sindicatului;
j)         Aproba, la propunerea Presedintelui sau a Biroului Permanent, afilierea sau retragerea Sindicatului   “El Prometeu”  la sau din alte organizatii, uniuni, federatii, confederatii sau alte organizatii non-profit;
k)       Aproba, la propunerea Presedintelui sau a Biroului Permanent, fuzionarea prin absorbtia altor sindicate;
l)         Analizeaza contestatiile asupra deciziilor Presedintelui sindicatului si a hotararilor Biroului Permanent;
m)     In cazul reorganizarii sindicatului, hotaraste asupra patrimoniului, prin vot deschis, cu majoritate simpla;
n)       Desemneaza, prin vot secret, inlocuitor interimar in situatia in care Presedintele este in imposibilitatea de a-si indeplini mandatul sau de a desemna o persoana care sa preia atributiile Presedintelui;
o)      Analizeaza solicitarile conducerii administrative ale unitatii cu privire la modificarea sau desfacerea contractului de munca sau raportului de serviciu al reprezentantilor alesi in organele de conducere ale sindicatului, precum si  al persoanelor care au detinut o astfel de functie. Acordul favorabil poate fi dat doar prin votul unanim “pentru” al membrilor cu drept de vot din cadrul Biroului Executiv, constituit in componenta completa;
p)      Inainteaza Presedintelui spre aprobare lista membrilor propusi pentru recompense ocazionale si nivelul acestora, propunerile pentru acordarea de ajutoare materiale sau financiare ocazionale, propunerile de acordare a diverselor facilitate prevazute de reglementarile sindicatului;
q)      Aproba suspendarea sau excluderea membrilor ce au incalcat prevederile statutare, regulamentare sau hotararile organelor de conducere ale sindicatului;
r)        Aproba, cu votul a 2/3 din membrii sai, redobandirea calitatii de membru pentru persoanele excluse sau retrase din Sindicatului   “El Prometeu”  in primele 12 luni de la data retragerii;
s)       Aproba sanctionarea membrilor organelor de conducere prin unanimitate de voturi, persoana direct implicate neavand drept de vot;
t)         Aproba propunerile Presedintelui sau ale Biroului Permanent de modificare a Statutului;
u)       Deleaga competente Biroului Permanent si Presedintelui sindicatului.
(2) In situatii deosebite, atributiile Biroului Executiv sunt preluate de catre Biroul Permanent.
Art.35.  Membrii Biroului Executiv raspund personal pentru orice paguba adusa sindicatului din propria culpa.
Art.36.  Hotararile Biroului Executiv emise cu respectarea reglementarilor sindicatului au caracter obligatoriu pentru toti membrii Sindicatului   “El Prometeu” .

c)       BIROUL PERMANENT

Art. 37.  (1)  Biroul Permanent este ales de Adunarea Generala pe o perioada de 5 ani si este format din 3 membri, dupa cum urmeaza:

Nr crt
Functia de conducere
Nr de posturi
Modalitatea de alegere
Observatii
1
Presedinte
1
Vot secret

2
Presedinte Executiv
1
Vot secret

3
Secretar General
1
Ales de Presedinte


(2) Atributiile concrete ale membrilor Biroului Permanent sunt stabilite de Presedintele Sindicatului “El Prometeu” , prin consultare cu ceilalti membri ai Biroului Permanent.

(3)        Presedintele Sindicatului “El Prometeu” poate fi mandatat de Adunarea Generala pentru a alege si numi , prin decizie, oricand pe durata mandatului, persoane apte moral si profesional sa ocupe functiile corespunzatoare eventualelor posturi vacante si temporar vacante din cadrul Biroului Permanent.

Art 38. (1) Biroul Permanent se intruneste saptamanal in sedinta ordinara si ori de cate ori este nevoie in sedinta extraordinara, la convocarea Presedintelui sau a Prim-Vicepresedintelui.

(2) Biroul Permanent este legal constituit in prezenta a 2/3 din membrii sai.

(3) Biroul Permanent adopta hotarari cu majoritate simpla, cu exceptia cazurilor in care prin prezentul Statut nu se prevede altfel.

(4)  In cazul egalitatii de voturi in cadrul Biroului Permanent, decizia finala apartine Presedintelui.

(5)  Absenta nemotivata a unui membru al Biroului Permanent la 3 sedinte consecutive sau la 10 sedinte pe durata mandatului determina pierderea functiei de conducere in Biroul Permanent si indreptateste Presedintele Sindicatului   “El Prometeu”  sa emita decizia de constatare a incetarii calitatii de membru in Biroul Permanent a respectivei persoane.

Art.39.  Functia de Secretar General in cadrul Biroului Permanent poate fi ocupata de unul din membrii de sindicat, ales de Presedinte.

Art.40. (1) Biroul Permanent are urmatoarele atributii:
a)       Actioneaza pentru indeplinirea hotararilor adoptate de Adunarea Generala si Biroul Executiv;
b)      Convoaca Biroul Executiv cu votul a 2/3  din membrii sai cu drept de vot;
c)       Stabileste strategia sindicatului pentru perioada dintre Adunarile Generale si programul activitatilor de perspectiva;
d)      Elaboreaza Regulamentul de Organizare si Desfasurare a Adunarii Generale;
e)      Stabileste norma de reprezentare, criteriile, procedura de desemnare si structura delegatiilor la Adunarea Generala;
f)        Aproba si modifica, la propunerea Secretarului General, Regulamentul de Organizare si Functionare a Sindicatului  “El Prometeu” .
g)      Propune structura grupelor sindicale. Monitorizeaza si coordoneaza activitatea grupelor sindicale;
h)       Valideaza adeziunile inregistrate la sindicat;
i)         Aproba declansarea conflictelor colective de drepturi;
j)         Aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Sindicatului “El Prometeu” , bilantul contabil si contul de executie;
k)       Analizeaza si hotaraste oportunitatea colaborarii cu un cenzor extern;
l)         Propune spre aprobarea Biroului Executiv cheltuielile din fondurile sindicatului care depasesc 30% din bugetul banesc existent in ultima zi a lunii anterioare celei in care este angajata cheltuiala, conform reglementarilor sindicatului;
m)     Propune spre aprobarea Biroului Executiv afilierea sau retragerea Sindicatului “El Prometeu”  la sau din alte organizatii, uniuni, federatii, confederatii sau alte organizatii non-profit;
n)       Propune spre aprobarea Biroului Executiv fuzionarea prin absorbtia altor sindicate;
o)      Inainteaza Presedintelui spre aprobare lista membrilor propusi pentru recompense ocazionale si nivelul acestora, propunerile pentru acordarea de ajutoare materiale sau financiare ocazionale, propunerile pentru acordarea diverselor facilitati prevazute de reglementarile sindicatului;
p)      Propune spre aprobarea Biroului Executiv suspendarea sau excluderea membrilor ce au incalcat prevederile statutare, regulamentare sau hotararile organelor de conducere ale sindicatului;
q)      Aproba sanctionarea cu avertisment a membrilor ce au incalcat prevederile statutare, regulamentare sau hotararile organelor de conducere ale sindicatului;
r)        Valideaza calitatea de membru la expirarea perioadei de suspendare;
s)       Aproba, cu unanimitate, redobandirea calitatii de membru pentru persoanele excluse sau retrase din Sindicatului “El Prometeu”, in primele 12 luni de la data retragerii;
t)        Propune Biroului Executiv modificarea Statutului Sindicatului “El Prometeu” ;
u)       Deleaga competente Presedintelui sindicatului.

(2) In situatii deosebite, atributiile Biroului Permanent sunt preluate de catre Presedinte.

Art.41.  Membrii Biroului Permanent raspund personal pentru orice paguba adusa sindicatului din propria culpa.

Art.42.  Hotararile Biroului Permanent emise cu respectarea reglementarilor sindicatului au character obligatoriu pentru toti membrii Sindicatului  “El Prometeu”.

d)      PRESEDINTELE

Art.43.  (1) Presedintele este ales de Adunarea Generala, pentru o perioada de 5 ani, prin vot secret.

(2) Presedintele poate fi revocat din functie prin votul Adunarii Generale, intrunita in sedinta ordinara legal constituita.

Art. 44. (1)   Presedintele Sindicatului  “El Prometeu”  are urmatoarele atributii principale:
a)       Reprezinta Sindicatului  “El Prometeu”  in relatiile cu tertii. Incheie contracte, protocoale, acorduri si conventii in numele sindicatului, cu respectarea legislatiei in vigoare si a reglementarilor sindicatului;
b)      Acordă mandat scris de conducere în absenţa sa Prim-vicepreşedintelui şi mandate de reprezentare oricărui membru din Biroul Executiv;
c)       Stabileşte relaţiile ierarhice şi atribuţiile membrilor Biroului Executiv;
d)      Convoaca si conduce lucrarile Biroului Permanent si ale Biroului Executiv in sedinte ordinare si extraordinare;
e)      Conduce si coordoneaza activitatea membrilor Biroului Permanent si ai Biroului Executiv;
f)         Convoaca si conduce lucrarile Consiliului Reprezentantilor. Conduce si coordoneaza activitatea membrilor Consiliului Reprezentantilor;
g)      Convoaca si conduce lucrarile Adunarii Generale, conform reglementarilor sindicatului.
h)       Aproba acordarea de recompense ocazionale si nivelul acestora,  acordarea de ajutoare materiale sau financiare ocazionale, acordarea diverselor facilitate prevazute de reglementarile sindicatului;
i)         Propune sanctiunile ce se impun membrilor ce au incalcat prevederile statutare, regulamentare sau hotararile conducerii sindicatului;
j)         Aproba in scris cheltuielile efectuate din fondurile sindicatului, conform reglementarilor sindicatului, cu exceptia cheltuielilor de competenta Biroului Executiv;
k)       Propune spre aprobarea Biroului Executiv cheltuielile din fondurile sindicatului care depasesc 30% din bugetul banesc existent in ultima zi a lunii anterioare celei in care este angajata cheltuiala, conform reglementarilor sindicatului;
l)         Stabileste competenta Comisiilor de negociere si a reprezentantilor Sindicatului  “El Prometeu”  in comisiile mixte;
m)     Desemneaza reprezentantii sindicatului la actiunile sau activitatile la care participa Sindicatului  “El Prometeu” ;
n)       Propune spre aprobarea Biroului Executiv afilierea sau retragerea Sindicatului “El Prometeu”  la sau din alte organizatii, uniuni, federatii, confederatii sau alte organizatii non-profit;
o)       Propune spre aprobare Biroului Executiv modificarea Statutului Sindicatului “El Prometeu” ;
p)      Propune  spre aprobare Biroului Executiv fuzionarea prin absorbtia altor sindicate;
q)      Solutioneaza problemele sindicatului in perioada dintre sedintele Biroului Permanent;
r)        In situatii deosebite preia atributiile Biroului Permanent.

(2) În situaţia în care Preşedintele se află în imposibilitatea de a-şi îndeplini mandatul, Prim-vicepreşedintele preia de drept atribuţiile acestuia.

(3) Presedintele raspunde personal de orice paguba adusa sindicatului din propria culpa.

Art. 45.    In indeplinirea atributiilor curente, Presedintele Sindicatului  “El Prometeu”  emite decizii care au caracter obligatoriu pentru toti membrii de sindicat.

CONSILIUL REPREZENTANTILOR

Art.46. (1)  Consiliul Reprezentantilor este alcatuit din cate un reprezentant al fiecarei grupe
sindicale.

(2) Stabilirea reprezentantilor grupelor sindicale se face anual sau ori de cate ori este nevoie respectandu-se reglementarile sindicatului.

(3) Poate fi ales ca reprezentant al grupei sindicale orice membru cu drepturi depline al grupei sindicale respective.

Art.47. Pierderea calitatii de reprezentant al grupei sindicale are loc in urmatoarele cazuri:
1.       Retragerea la cerere;
2.       Absenta nemotivata la 3 sedinte consecutive la care a fost convocat;
3.       Pierderea sustinerii a ½ din membrii grupei sindicale din cadrul careia a fost ales;
4.       Revocarea sau excluderea, conform reglementarilor sindicatului.

Art.48. Functia de reprezentant al grupei sindicale devenita vacanta poate fi ocupata prin delegare, de catre un alt membru al grupei sindicale respective, stabilit conform reglementarilor sindicatului.

Art.49.  Orice reprezentant al grupei sindicale raspunde personal pentru orice paguba adusa sindicatului din propria culpa. Atributiile concrete ale reprezentantilor grupelor sindicale sunt stabilite prin reglementarile Sindicatului   “El Prometeu” .

Art.50.  (1) In indeplinirea atributiilor curente si a celor specificate in prezentul Statut, Consiliul Reprezentantilor emite hotarari, cu majoritate simpla, cu exceptia cazurilor in care prin reglementarile sindicatului se prevede altfel.

(2)  Hotararile Consiliului Reprezentantilor au caracter de recomandare pentru Biroul Executiv, Biroul Permanent si Presedintele  Sindicatului   “El Prometeu” .

PIERDEREA CALITATII DE MEMBRU IN ORGANELE DE CONDUCERE ALE SINDICATULUI

Art.51. (1) Pierderea calitatii de membru in organele de conducere ale Sindicatului   “El Prometeu”  se realizeaza:
a)       prin retragere, la cerere, fara obligatia de a prezenta motivele;
b)      la expirarea mandatului;
c)       prin excludere sau revocare din functie.

(2) Principiul care sta la baza excluderii sau revocarii unei persoane dintr-o functie de conducere in cadrul Sindicatului “El Prometeu”  este dreptul exclusiv si netransmisibil acordat organului care a ales sau numit in functie o persoana, de a o exclude sau revoca in aceleasi conditii, proceduri si cvorum, cu respectarea reglementarilor sindicatului

CAPITOLUL 8. CONTROLUL FINANCIAR

Art.52. (1) In cadrul Sindicatului  “El Prometeu”  controlul financiar este asigurat de un cenzor, intern sau extern, desemnat conform prevederilor prezentului Statut.

(2) In cazul in care postul de cenzor devine vacant, Presedintele sindicatului demareaza procedura pentru desemnarea unui nou cenzor in termen de 30 de zile de la data la care postul a devenit vacant.

Art.53. Cenzorul are ca principala atributie controlul activitatii financiare proprii a sindicatului, precum si al unitatilor ecinimico-sociale ale acestuia, daca este cazul.

Art.54  (1) Cenzorul verifica periodic activitatea financiara a sindicatului si informeaza, prin Note de constatare, Biroul Permanent despre eventualele nereguli. Notele de constatare se vor preda Presedintelui sindicatului.

(2) Cenzorul va intocmi anual raportul de verificare in vederea aprobarii si depunerii bilantului contabil.

Art.55.   Cenzorul intocmeste raportul financiar pentru perioada dintre doua sesiuni ale Adunarii Generale.

CAPITOLUL  9. FONDURI BANESTI, BUNURI, PATRIMONIU

Art.56. Sindicatul   “El Prometeu”  are patrimoniu iniţial constituit din taxele de înscriere depuse în numerar de membrii fondatori, în cuantum de 5 lei / membru fondator. După dobândirea personalităţii juridice fondurile băneşti ale Sindicatului  “El Prometeu”  se constituie din:
a)       cotizaţiile lunare ale membrilor, în cuantum de maximum 1 % din venitul brut realizat al acestora. Cotizaţia se va încasa potrivit hotărârii Biroului Permanent şi în conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Muncă. În condiţii deosebite, la propunerea Biroului Permanent, Preşedintele sindicatului poate decide reducerea parţială a cuantumului cotizaţiei sau scutirea totală, pentru anumite categorii de membri, pe perioade bine determinate.
b)      taxe de înscriere şi contribuţii;
c)       fonduri obţinute din alte surse, cu respectarea prevederilor legale şi ale prevederilor sindicatului.

Art.57.  Sindicatului  “El Prometeu”  poate dobandi cu titlu gratuit sau cu titlu oneros orice fel de bunuri mobile sau imobile necesare realizarii scopului si obiectivelor sale.

Art.58. Patrimoniul Sindicatului “El Prometeu”  este indivizibil si netransmisibil, cu exceptia situatiilor de reorganizare sau dizolvare. Bunurile acordate spre folosinta raman in patrimoniul sindicatului si vor fi returnate neconditionat, la cererea organelor de conducere ale sindicatului.

Art.59. In cazul reorganizarii Sindicatului  “El Prometeu”, hotararile asupra patrimoniului se iau de Biroul Executiv sau de catre o comisie formata din 3-5 membri alesi de acesta cu ocazia aprobarii reorganizarii.

Art.60. In cazul dizolvarii  Sindicatului “El Prometeu”, patrimoniul se imparte membrilor cu drepturi depline la data aprobarii dizolvarii, in conformitate cu prevederile hotararii Adunarii de Dizolvare. Bunurile date in folosinta de catre organele de stat, ale administratiei publice centrale sau locale, institutii publice sau organizatii guvernamentale, vor fi restituite acestora.

CAPITOLUL  10. DISPOZITII FINALE

Art.61. Sindicatului “El Prometeu”  are stampila proprie, sigla si cont bancar.

Art.62. Prezentul Statut poate fi modificat si/sau completat cu respectarea prevederilor si a procedurilor stabilite prin reglementarile sindicatului.

Art.63.  Statutul initial a fost aprobat de membrii fondatori in cadrul sedintei de constituire a Sindicatului   “El Prometeu”    si a intrat in vigoare la data dobandirii de catre sindicat a personalitatii juridice.

Prezentul Statut a fost aprobat cu unanimitate de voturi de membrii fondatori, întruniţi la data de 18 Martie 2011, în cadrul şedinţei de constituire a sindicatului si a fost modificat de catre Biroul Executiv intrunit la data de 25.11.2011.
                                                                                                          ANEXA nr. 1.


SIGLA SINDICATULUI  “ EL PROMETEU “
2 comentarii:

Sindicatul "EL PROMETEU" spunea...

PENTRU TOTI SEFII S.V.S.U., INSPECTORI DE PROTECTIE CIVILA, ANGAJATI IN CADRUL S.V.S.U./S.P.S.U. DIN TARA.
Acesta este statutul Sindicatului National "EL PROMETEU". Studiati-l cu atentie si daca vreti sa va inscrieti in sindicat contactati-ma pe E-maill sau telefonic.
Cu respect, AUREL AXINE - Presedintele Sindicatului "EL PROMETEU"

Anonim spunea...

Buna seara.Am si eu o intrebare pentru d-voastra.
Carea este salariul de incadrare al unui cadru tehnic cu o vechime in munca de 7ani? Va multumesc si chiar astept raspunsul dumneavoastra.